Lúa gạo biến đổ gen phải làm sao?

Lúa gạo biến đổ gen phải làm sao? Cũng một Việt kiều Mỹ nói rằng, giới thực dưỡng nước ngoài rất âu lo là trong tương lai chúng ta không còn gạo truyền thống mà có thể gặp phải lúa gạo ăn biến đổi gen mang nguy đến sức khỏe nhân loại. Ông có lo cho tương lai của lúa gạo mình ăn không?

Việc biến đổi gen là công việc của những nhà khoa học, chúng ta khó xen vào được mà bàn cãi đúng cùng không. Nếu có hại thì chính họ là những người lãnh quả đầu tiên. Ta đừng có lo cho bò trắng răng mà mất đi cái tâm vô sự, tiểu thần tiên.

Chúng ta, những người biết pháp môn thực dưỡng, chúng ta biết chuyển một món ăn Âm ra Dương và ngược lại thì lo gì nếu gặp phải một thực phẩm có vấn đề.

Vấn đề gì thì vấn đề, biến đổi gen cùng không thì nó cũng chẳng ra ngoài nguyên lý Âm-Dương, cũng như Tôn Ngộ Không làm sao mà ra khỏi bàn tay của Phật.

Bài viết liên quan