Vừng đen chín (mè đen)

Vừng đen chín (mè đen)

Vừng đen chín (mè đen)