Quả chà là ấn độ 500gr

Quả chà là ấn độ 500gr

Quả chà là ấn độ 500gr