Ngưu báng khô 200g

Ngưu báng khô 200g

Ngưu báng khô 200g